Zulu
Hidden Word

Iseluleko Sami

Young Mbazo & Friends

O SON OF SPIRIT! My first counsel is this: Possess a pure, kindly and radiant heart, that thine may be a sovereignty ancient, imperishable and everlasting.

Bahá'u'lláh
The Hidden Words, arabic 1

O, NDODANA YOMOYA! Iseluleko Sami sokuqala yilesi: Yiba nenhliziyo emsulwa, nenomusa nenokumomotheka ukuze obakho ubukhosi buhlale bungobasendulo, bungabhubhi ungunaphakade.

Bahá'u'lláh
The Hidden Words, arabic 1